فیلمەکان
كورته‌ فیلم - سه‌ركێشی - خه‌یاڵی
The Nostalgist (2014)
كورته‌ فیلم - درامی - زانستی خه‌یاڵی
How to Be Human (2017)
كورته‌ فیلم - درامی
Duke (2018)
كورته‌ فیلم - زانستی خه‌یاڵی
Sight (2012)
كورته‌ فیلم
Vonnis
كورته‌ فیلم - درامی - زانستی خه‌یاڵی
Welcome to Earth (2019)
كورته‌ فیلم - درامی - زانستی خه‌یاڵی
Custom Order (2017)
كورته‌ فیلم - ترسناك - چیرۆكی هه‌ست بزوێن
Saw (2003)
كورته‌ فیلم - به‌ڵگه‌ نامه‌یی
Karin's Face (1984)
كورته‌ فیلم - ترسناك - كۆمێدی
Circles (2016)
كورته‌ فیلم - زانستی خه‌یاڵی
The Heretic (2020)
كورته‌ فیلم - زانستی خه‌یاڵی - درامی
Here & Beyond (2018)
كورته‌ فیلم - ترسناك - كۆمێدی
Stay (2017)
كورته‌ فیلم - به‌ڵگه‌ نامه‌یی
The Trader (2018)
كورته‌ فیلم - درامی - زانستی خه‌یاڵی
The Secret Number (2012)
كورته‌ فیلم
Life
كورته‌ فیلم - كۆمێدی - ترسناك
Together (2019)
كورته‌ فیلم - ترسناك - خه‌یاڵی
Santa (2013)
كورته‌ فیلم - ترسناك - ئاڵۆز
Dinah (2019)
كورته‌ فیلم - سه‌ركێشی - خه‌یاڵی
The Nostalgist (2014)
كورته‌ فیلم - درامی - زانستی خه‌یاڵی
How to Be Human (2017)
كورته‌ فیلم - درامی
Duke (2018)
كورته‌ فیلم - زانستی خه‌یاڵی
Sight (2012)
كورته‌ فیلم
Vonnis
كورته‌ فیلم - درامی - زانستی خه‌یاڵی
Welcome to Earth (2019)
كورته‌ فیلم - درامی - زانستی خه‌یاڵی
Custom Order (2017)
كورته‌ فیلم - ترسناك - چیرۆكی هه‌ست بزوێن
Saw (2003)
كورته‌ فیلم - به‌ڵگه‌ نامه‌یی
Karin's Face (1984)
كورته‌ فیلم - ترسناك - كۆمێدی
Circles (2016)
كورته‌ فیلم - زانستی خه‌یاڵی
The Heretic (2020)
كورته‌ فیلم - زانستی خه‌یاڵی - درامی
Here & Beyond (2018)
كورته‌ فیلم - ترسناك - كۆمێدی
Stay (2017)
كورته‌ فیلم - به‌ڵگه‌ نامه‌یی
The Trader (2018)
كورته‌ فیلم - درامی - زانستی خه‌یاڵی
The Secret Number (2012)
كورته‌ فیلم
Life