چەشنەکان
فیلمەکان بەپێی ساڵ
فیلمەکان
چیرۆكی هه‌ست بزوێن - درامی
ئاكشن - تاوانكاری - چیرۆكی هه‌ست بزوێن
ئاكشن - چیرۆكی هه‌ست بزوێن
ئاكشن - درامی - ئاڵۆز
درامی - چیرۆكی هه‌ست بزوێن
ئاكشن - خه‌یاڵی - ترسناك