چەشنەکان
فیلمەکان بەپێی ساڵ
فیلمەکان
كورته‌ فیلم - سه‌ركێشی - خه‌یاڵی
كورته‌ فیلم - درامی - زانستی خه‌یاڵی
كورته‌ فیلم - درامی
كورته‌ فیلم - زانستی خه‌یاڵی
كورته‌ فیلم
كورته‌ فیلم - درامی - زانستی خه‌یاڵی
كورته‌ فیلم - درامی - زانستی خه‌یاڵی
كورته‌ فیلم - ترسناك - چیرۆكی هه‌ست بزوێن
كورته‌ فیلم - به‌ڵگه‌ نامه‌یی